۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

Skip Navigation Links.
Collapse معاونتمعاونت
معاون تحقیقات و فناوری
کادر مدیریتی
شرح وظایف مدیر اموراداری
اهداف و چشم انداز معاونت
چارت سازمانی
نقشه سایت
شرح وظایف حوزه معاونت
واحد های تابعه معاونت
ارتباط با مراکز تحقیقاتی
ارتباط با معاونت
درباره ما
Collapse مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقاتمدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات
Collapse مدیر امور پژوهشیمدیر امور پژوهشی
شرح وظایف
فلوچارت امور پژوهشی
Collapse کارشناسان دفتر پژوهشیکارشناسان دفتر پژوهشی
کارشناسان
Collapse آیین نامه هاآیین نامه ها
آیین نامه تاسیس و ارزشیابی واحد های تحقیقاتی علوم پزشکی
آیین نامه تشویق چاپ مقالات درمجلات علمی معتبر
فرم ارزشیابی پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شیوه نامه جذب داوطلبان پسا دکترا (Post Doctorate) در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آیین نامه نحوه اختصاص بودجه طرح های تحقیقاتی
آیین نامه نظارت بر طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آیین نامه تشکیل فعالیت های شوراهای پژوهشی دانشکده ها
آیین نامه معادل سازی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی در قالب واحدهای آموزشی
شرایط پذیرش پسا دکترا وزارتخانه
صندوق حمایت از پژوهشگران
آیین نامه اعطای گرنت
آیین نامه جدید تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دولتی
آیین نامه پرداخت حق التحقیق
Collapse طرح های تحقیقاتیطرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
فلوچارت
لیست طرح های مصوب
آیین نامه تصویب طرح های تحقیقاتی
آیین نامه پرداخت حق التحقیق
فلوچارت عقد قرارداد با سایر مراکز
سامانه نوپا
Collapse مقالاتمقالات
فلوچارت
فرم ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشگاه
Collapse آیین نامه معادل سازی فعالیت های پژوهشیآیین نامه معادل سازی فعالیت های پژوهشی
آیین نامه
گردش کار
Collapse آیین نامه پرداخت حق التالیفآیین نامه پرداخت حق التالیف
آیین نامه
گردش کار پرداخت حق التالیف
Collapse روند پذیرش دانشجوی phd by researchروند پذیرش دانشجوی phd by research
آیین نامه
فلوچارت
Collapse فرآیند پذیرش پزشک پژوهشگرفرآیند پذیرش پزشک پژوهشگر
آیین نامه
فلوچارت
Collapse فرآیند پذیرش دوره های پسا دکترافرآیند پذیرش دوره های پسا دکترا
آیین نامه
فرآیند
Collapse فرآیند پذیرش نخبه سربازفرآیند پذیرش نخبه سرباز
آیین نامه
Collapse فرآیند پذیرش دستیار پژوهشیفرآیند پذیرش دستیار پژوهشی
آیین نامه
فلوچارت
Collapse طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
عناوین طرح های پژوهشی
روند تصویب طرح‌ها
Collapse پژوهشگر برترپژوهشگر برتر
آیین نامه
Collapse گرنتگرنت
آیین نامه
نحوه محاسبه گرنت اعضاء هیات علمی و غیر هیات علمی
Collapse کمیته اخلاق پژوهشیکمیته اخلاق پژوهشی
Collapse آیین نامه ملی کمیته اخلاقآیین نامه ملی کمیته اخلاق
دستورالعمل تشکیل سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست محیطی
دستورالعمل تشکیل سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست محیطی
راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با HIV/AIDS
ضوابط داروهای مشابه بیولوژیک
راهنمای کارآزمایی بالینی در ایران
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
راهنمای مطالعات بالینی در ایران
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی
شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
شیوه نامه دفاع از پایان نامه دوره دستیاری
شیوه نامه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه
شیوه نامه دفاع از پایان نامه های دکتری تخصصی
فرم رضایت نامه آگاهانه
فلوچارت دریافت کد اخلاق
Collapse نظارت بر طرح های تحقیقاتینظارت بر طرح های تحقیقاتی
چک ليست نظارت بر مطالعه ي پژوهشي
فلوچارت
سامانه ملی اخلاق
سامانه پژوهان
Collapse پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
سایت
فلوچارت
Collapse علم سنجی اعضاء هیات علمیعلم سنجی اعضاء هیات علمی
سامانه علم سنجی
نحوه محاسبه امتیاز
Collapse دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوریدبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری
سامانه سمات
سامانه عتف
Collapse کمیته های تخصصی و پژوهشیکمیته های تخصصی و پژوهشی
کمیته اخلاق در پژوهش
کمیته تحقیقات دانشجویی
Collapse کمیته علم سنجیکمیته علم سنجی
آشنایی با علم سنجی
معرفی اعضاء کمیته علم سنجی
شرح وظایف علم سنجی
برنامه جلسات کمیته علم سنجی
فهرست مجلات ايراني نمايه شده در پايگاه اطلاعاتي scopus, web of science
مقالات تصویب شده کمیته علم سنجی
طرح های تصویب شده
Impact Factor
راهنمای علم سنجی
گزارشات علم سنجی
آموزش علم سنجی
اعضاء کمیته علم سنجی
Collapse مدیریت توسعه  آموزش در پژوهشمدیریت توسعه آموزش در پژوهش
معرفی مدیر
پرسنل
Collapse آیین نامه هاآیین نامه ها
آئين‌نامه فرصت‌مطالعاتي اعضاي هيات علمي
آئين‌نامه انتشارات دانشگاه
آئین نامه همایش های خارج از کشور
Collapse فرم هافرم ها
اخذ مجوز همایش های بین المللی
فرم تقاضای ثبت نام فرصت مطالعاتی 99
درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور
شرکت در سمینارهای خارجی با ارائه مقاله
استعلام تآلیف، ترجمه و گردآوری کتب
Collapse مدارکمدارک
مدارک لازم جهت طرح در کميته فرصت‌مطالعاتی
مدارک لازم پس از موافقت از کمیته فرصت مطالعاتی
مدارک لازم قبل از شرکت در همایش های خارج از کشورو پس از بازگشت از سفر
مدارک لازم پس از بازگشت از دوره فرصت‌مطالعاتی
Collapse لیست کتب منتشره شدهلیست کتب منتشره شده
لیست کتب منتشر شده
Collapse کارگاه های مدیریت توسعهکارگاه های مدیریت توسعه
Collapse کارگاه های 1398کارگاه های 1398
کارگاه های برگزار شده
Collapse مشترک هیات علمی و کارکنانمشترک هیات علمی و کارکنان
اعضاء هیات علمی
Collapse کارگاه های 1397کارگاه های 1397
کارگاه های برگزار شده
مشترک هیأت علمی و کارکنان
نمودار کارگاه های برگزار شده
Collapse کارگاه های  1396کارگاه های 1396
کارگاه های برگزار شده
مشترک هیات علمی و کارکنان
نمودار کارگاه های برگزار شده
Collapse کارگاه های  1395کارگاه های 1395
کارگاه های برگزار شده
مشترک هیات علمی و کارکنان
نمودار کارگاه های برگزار شده
Collapse کارگاه های  1394کارگاه های 1394
کارگاه های برگزار شده
نمودار کارگاه های برگزار شده
مشترک هیات علمی و کارکنان
Collapse کارگاه های  1393کارگاه های 1393
مشترک هیات علمی و کارکنان
کارگاه های برگزار شده
نمودار کارگاه های برگزار شده
Collapse کارگاه های مراکز تحقیقاتیکارگاه های مراکز تحقیقاتی
Collapse سال 1398سال 1398
مرکز رشد و فناوری های سلامت
بیماری هیداتید
پرستاری
مهندسی بهداشت محیط
آینده پژوهی در سلامت
علوم اعصاب
Collapse سال 1397سال 1397
نمودار کارگاه های برگزار شده مراکز تحقیقاتی در سال 97
Collapse دین پژوهیدین پژوهی
کارکنان
اعضاء هیات علمی و کارکنان
اعضاء هیات علمی
Collapse پرستاریپرستاری
کارکنان
هیات علمی و کارکنان
هیات علمی
Collapse بیماری هیداتیدبیماری هیداتید
کارکنان
هیات علمی و کارکنان
هیات علمی
Collapse بیماری های عفونی و گرمسیریبیماری های عفونی و گرمسیری
کارکنان
هیات علمی و کارکنان
هیات علمی
Collapse مهندسی بهداشت محیطمهندسی بهداشت محیط
هیات علمی
هیات علمی و کارکنان
کارکنان
Collapse پژوهشکده علوم دندانپزشکیپژوهشکده علوم دندانپزشکی
هیات علمی
هیات علمی و کارکنان
کارکنان
Collapse مرکز رشد و فناوری های سلامتمرکز رشد و فناوری های سلامت
هیات علمی
هیات علمی و کارکنان
کارکنان
Collapse علوم اعصابعلوم اعصاب
هیات علمی
هیات علمی و کارکنان
کارکنان
سال 1396
سال 1395
Collapse سال 1394سال 1394
Collapse مرکز رشد و فناوری های سلامتمرکز رشد و فناوری های سلامت
اعضاء هیات علمی
اعضاء هیات علمی و کارکنان
کارکنان
Collapse سال 1393سال 1393
Collapse مرکز رشد و فناوری های سلامتمرکز رشد و فناوری های سلامت
اعضاء هیات علمی
اعضاء هیات علمی و کارکنان
کارکنان
Collapse همایش های داخلی و بین المللیهمایش های داخلی و بین المللی
Collapse همایش ها و کنگره هاهمایش ها و کنگره ها
کتابچه برگزاری همایش ها
مراحل اخذ مجوز بازآموزی کنگره های داخلی و بین المللی
مراحل اخذ مجوز بین المللی و داخلی قبل از برگزاری همایش ها
همایش ها و کنگره های داخلی و بین المللی
سخنرانی ها - نشستها - کارگاه های بین المللی
همایش های داخلی و بین المللی در حال برگزاری
تماس با مدیریت
Collapse مدیریت توسعه فناوری سلامتمدیریت توسعه فناوری سلامت
مرکز رشد فناوری های سلامت
واحد مالکیت فکری
Collapse مدیریت منابع علمیمدیریت منابع علمی
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
مخازن سازمانی
Collapse مراکز تحقیقاتیمراکز تحقیقاتی
علوم اعصاب
فیزیولوژی
آزمایشگاه جامع
آینده پژوهشی در سلامت
پژوهشکده تحقیقات کاربردی در علوم دندانپزشکی
سلامت غذا و دارو و فرورده های آرایشی
لیشمانیوز
فارماسیوتیکس
عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان
بیماریهای دهان و دندان
بیماریهای عفونی و گرمسیری
مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی
دین پژوهشی و طب
گیاهان دارویی و سنتی
بیماری هیداتید
مدلسازی در سلامت
نظام مراقبت آچ آی وی /ایدز
مدیریت ارائه خدمات سلامت
بیماریهای مغز و اعصاب
مهندسی بهداشت محیط
گوارش و کبد
قلب و عروق
غدد و متابولیسم
اندوتولوژی
پاتولوژی و سلولهای بنیادی
عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
پرستاری
بالینی شفا
پایگاه بالینی افضلی پور
پایگاه بالینی باهنر