۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر   

عنوان کلی کارگاههای مدیریت توسعه آموزش در پژوهش در سال 98

 

هیات علمی
ردیف عناوین کارگاه  تاریخ برگزاری
1

 مقاله نویسی - مرکزتحقیقات علوم اعصاب

98/1/29
2  ارسال مقاله برای مجلات خارجی  98/2/18
3  مقاله نویسی - مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط 98/2/18
4  Mendeley - مرکز تحقیقات پرستاری 98/2/16
5  روش تدریس - مرکز تحقیقات پرستاری 98/2/23
6  مهارت های حل مسئله 98/2/25
7 بررسی نقش موثر کار گروهی، تجاری سازی نوآورانه - مرکز تحقیقات علوم اعصاب 98/2/25
8 داوری نقد و مقاله - مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط 98/3/1
9 روش تحقیقاتی مقدماتی - مرکزتحقیقات علوم اعصاب 98/3/2
10 Focusky  98/3/21
11 جستجو پیشرفته- پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/3/22
12  مهارت رفتارهای اثربخش 98/3/27
13  راهبردهای مدیریتی مصرف مواد 98/3/28
14  آموزش مهارتهای زندگی 98/3/29
15  بیوانفورماتیک و مدلسازی پروتئین- مرکز تحقیقات هیداتید 98/3/29  لغایت 98/3/30
16  آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان  98/4/5
17  نرم افزار کیفی Maxqda - مرکز تحقیقات پرستاری 98/4/15
18  Mendeley 98/4/19
19  مدیریت استرس در فضای کسب و کار  98/4/26
20  مهارت گفتگو و مذاکره  98/5/9
21 معرفت شناسی آینده پژوهی - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/5/8
22 نشست تخصصی پویش نظام مند مرور تجربیات آینده پژوهی ایران - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/5/9
23  آشنایی با آزمون مصاحبه دکترا تخصصی -پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/5/12
24 مدلسازی فرایند و داده در طراحی سیستم های اطلاعت پزشکی ، اصول و روش ها - مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی 98/5/16
25 کانابیس  98/5/22
26  از ایده تا اجرا - مرکز رشد 98/6/3
27 سخنرانی علمی (هنر و آینده)- پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/6/6
28 نحوه ارزیابی اختراعات - مرکز رشد 12 لغایت 98/6/13
29 اموزش تحلیل دادهای کیفی با استفاده از نرم افزار  MAXQDA - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/6/26
30  از ایده تا کارآفرینی  98/6/27
کارکنان
1  ارسال مقاله برای مجلات خارجی  98/2/11
2  مهارت های حل مسئله  98/2/25
3  ارزش گذاری فناوری شرکتهای نوپا - مرکز رشد 98/3/19 لغایت 98/3/20
4  Focusky 98/3/21
5 کارگاه جستجو پیشرفته - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت  98/3/22 لغایت 98/3/23
6  مهارتهای رفتارهای اثربخش 98/3/27
7  راهبردهای مدیریتی مصرف مواد مخدر 98/3/28
8  اموزش مهارتهای زندگی 98/3/29
9  اقتصاد دانش بنیان و تامین مالی - مرکز رشد 98/3/30
10 آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان  98/4/5
11 نرم افزار  MAXQDA - مرکز تحقیقات پرستاری 98/4/15
12 Mendeley  98/4/19
13  مدیریت استرس در فضای کسب و کار 98/4/26
14  معرفت شناسی آینده پژوهی - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/5/8
15  گفتگو و مذاکره  98/5/9
15  نشست تخصصی پویش نظام مند مرور تجربیات آینده پژوهی ایران -پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/5/9
16  آشنایی با آزمون مصاحبه دکتری تخصصی - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/5/12
17  آشنایی با اصول و رش تحقیق - مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری 98/5/15
18 مدلسازی فرایند داده در طراحی سیستم های اطلاعات پژشکی، اصول و روش ها - مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی 98/5/16
19 کانابیس (دوست یا دشمن) 98/5/22
20  از ایده تا اجرا- مرکز رشد  98/6/3
21 سخنرانی علمی (هنر و آینده)- پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/6/6
22  نحوه ارزیابی اختراعات - مرکز رشد 12 لغایت 98/6/13
23  Word مقماتی - مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری 98/6/24
24  اموزش تحلیل دادهای کیفی با استفاده از نرم افزار  MAXQDA - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/6/26
25  از ایده تا کارآفرینی 98/6/27