۱۴۰۲ سه شنبه ۱۴ آذر

Skip Navigation Links.
Collapse معاونتمعاونت
معرفی معاونت
تاریخچه
اهداف و چشم انداز معاونت
معاون تحقیقات و فناوری
کادر مدیریتی
شرح وظایف حوزه معاونت
Collapse کادر اداریکادر اداری
مدیریت توسعه و ارزیابی
توسعه فناوری سلامت
اطلاع رسانی پزشکی و منابع
امور اداری
امور مالی و حسابداری
گروه نشریات و کتب
کارگزینی
دبیرخانه
واحد رایانه
روابط عمومی
تاسیسات
تلفنخانه
چارت سازمانی
جلسات منظم معاونت
ارتباط با مراکز تحقیقاتی
ارتباط با معاونت
نقشه سایت
Collapse مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقاتمدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات
Collapse مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقاتمدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات
شرح وظایف
فلوچارت مدیريت توسعه و ارزیابی
Collapse کارشناسان مدیریت توسعهکارشناسان مدیریت توسعه
کارشناسان
فرم پروپوزال
Collapse طرح های تحقیقاتیطرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
فلوچارت
لیست طرح های مصوب
آیین نامه تصویب طرح ها
آیین نامه پرداخت حق التحقیق
فلوچارت عقد قرارداد با سایر مراکز
سامانه نوپا
Collapse مقالاتمقالات
فلوچارت
فرم ارزشیابی اعضاء هیات علمی
Collapse معادل سازی پژوهشیمعادل سازی پژوهشی
آیین نامه
Collapse آیین نامه پرداخت حق التالیفآیین نامه پرداخت حق التالیف
آیین نامه
گردش کار پرداخت حق التالیف
Collapse Ph.D پژوهشیPh.D پژوهشی
آیین نامه
فلوچارت
Collapse پذیرش پزشک پژوهشگرپذیرش پزشک پژوهشگر
آیین نامه
فلوچارت
Collapse پذیرش دوره های پسا دکتراپذیرش دوره های پسا دکترا
آیین نامه
فرآیند
Collapse پذیرش سرباز نخبهپذیرش سرباز نخبه
آیین نامه
Collapse پذیرش دستیار پژوهشیپذیرش دستیار پژوهشی
آیین نامه
فلوچارت
Collapse طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
عناوین طرح های پژوهشی
روند تصویب طرح‌ها
Collapse پژوهشگر و فناور برترپژوهشگر و فناور برتر
آیین نامه پژوهشگر و فناور برتر
کمیته اخلاق در پژوهش
سامانه پژوهان
Collapse استنادی علوم جهان اسلاماستنادی علوم جهان اسلام
وب سایت
فلوچارت
Collapse علم سنجی اعضاء هیات علمیعلم سنجی اعضاء هیات علمی
سامانه علم سنجی
Collapse شورای عالی تحقیقات وفناوریشورای عالی تحقیقات وفناوری
سامانه سمات
سامانه عتف
Collapse کمیته های پژوهشیکمیته های پژوهشی
کمیته اخلاق در پژوهش
کمیته تحقیقات دانشجویی
گروه علم سنجی و پایش
Collapse توسعه فناوری سلامتتوسعه فناوری سلامت
ریاست
معرفی مدیریت و چشم انداز
چارت
پارک علم و فناوری سلامت
مرکز رشد فناوری های سلامت
مرکزنوآوری ومالکیت فکری
Collapse ارتباط با صنعتارتباط با صنعت
معرفی اعضاء
وظایف
فعاليت ها
آیین نامه ارتباط با صنعت
دبیر خانه نشست های فصلی
کتابچه توانمندیهای دانشگاه
تفاهم نامه ها
تماس با ما
شوراها و کمیته های تخصصی
فرآیندها
Collapse اطلاع رسانی پزشکیاطلاع رسانی پزشکی
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی
Collapse آزمایشگاه جامع و مراکز..آزمایشگاه جامع و مراکز..
آزمایشگاه جامع تحقیقات
پژوهشکده ها
مراکز تحقیقاتی
پایگاه های بالینی
Collapse دبیرخانه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامتدبیرخانه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت
معرفی دبیرخانه
فرم ها ، دستورالعمل ها و آیین نامه ها
برنامه های مصوب ثبت بیماری دانشگاه
لیست برنامه های ثبت بیماری کشور
ارسال درخواست تاسیس برنامه ثبت بیماری
ارتباط با ما
Collapse آیین نامه ها و دستورالعملآیین نامه ها و دستورالعمل
Collapse آیین نامهآیین نامه
آیین نامه
فرم ها و الگو ها
دستورالعمل ها و سایر
مدارک
Collapse کارگاه هاکارگاه ها
Collapse 14021402
وبینار
همایش ها
کارگاه های 1402
Collapse 14011401
کارگاه ها
Collapse 14001400
کارگاه ها
همایش ها
Collapse 13991399
کارگاه های برگزار شده
کارگاه های مشترک هیات علمی و کارکنان
نمودار کارگاه های برگزار شده سال 1399
Collapse 13981398
کارگاه های برگزار شده
مشترک هیات علمی و کارکنان
نمودار کارگاه های برگزار شده در سال 98
Collapse 13971397
کارگاه های برگزار شده
مشترک هیأت علمی و کارکنان
نمودار کارگاه های برگزار شده در سال 97
Collapse 13961396
کارگاه های برگزار شده
مشترک هیات علمی و کارکنان
نمودار کارگاه های برگزار شده سال 96
Collapse 13951395
کارگاه های برگزار شده
مشترک هیات علمی و کارکنان
نمودار کارگاه های برگزار شده در سال 95
Collapse 13941394
کارگاه های برگزار شده
نمودار کارگاه های برگزار شده در سال 94
مشترک هیات علمی و کارکنان
Collapse 13931393
مشترک هیات علمی و کارکنان
کارگاه های برگزار شده
نمودار کارگاه های برگزار شده در سال 93
Collapse کارگاه های مراکز تحقیقاتیکارگاه های مراکز تحقیقاتی
Collapse سال 1399سال 1399
نمودار کارگاه های برگزار شده مراکز تحقیقات در سال 1399
مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی
پایگاه تحقیقات بالینی افضلی پور
پایگاه تحقیقات بالینی شفا
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
مرکز تحقیقات پرستاری
پژوهشکده آینده پژوهی
مرکز رشد و فناوری های سلامت
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان
مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب و سلامت معنوی
مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس
مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت
پایگاه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی - درمانی شهید باهنر
Collapse سال 1398سال 1398
مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس سال 98
مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب سال 98
مرکر تحقیقات انفورماتیک پزشکی در سال 98
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری در سال 98
مرکز رشد و فناوری های سلامت در سال 98
مرکز تحقیقات هیداتید در سال 98
مر کز تحقیقات پرستاری سال 98
مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط سال 98
پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت سال 98
مرکز تحقیقات علوم اعصاب سال 98
نمودار کارگاه های برگزار شده در سال 98
Collapse سال 1397سال 1397
مرکز HIV سال 97
مرکز تحقیقات علوم اعصاب سال 97
مرکز رشد و فناوری های سلامت سال 97
پژوهشکده علوم دندانپزشکی سال 97
مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط سال 97
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری سال 97
مرکز تحقیقات هیداتید سال 97
مرکز تحقیقات پرستاری سال 97
مرکز تحقیقات دین پژوهی سال 97
نمودار برگزاری کارگاه های مراکز تحقیقات سال 97
Collapse سال 1396سال 1396
مرکز تحقیقات فیزیولوژی سال 96
مرکز تحقیقات پرستاری سال 96
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری سال 96
مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان سال 96
مرکز رشد و فناوری های سلامت سال 96
مرکز تحقیقات هیداتید سال 96
نمودار کارگاه های برگزار شده مراکز سال 96
Collapse سال 1395سال 1395
مرکز رشد و فناوری های سلامت سال 95
مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب سال 95
مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان سال 95
مرکز تحقیقات فیزیولوژی سال 95
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری سال 95
مرکز تحقیقات هیداتید سال 95
HIV سال 95
نمودار کارگاه های برگزار شده مراکز سال 95
Collapse سال 1394سال 1394
مرکز رشد و فناوری های سلامت سال 94
مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب سال 94
مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان سال 94
مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت سال 94
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری سال 94
مرکز تحقیقات هیداتید سال 94
مرکز تحقیقات HIV سال 94
نمودار کارگاه های برگزار شده سال 94
مرکز تحقیقات پرستاری
Collapse سال 1393سال 1393
مرکز تحقیقات HIV سال 93
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری سال 93
مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت سال 93
مرکز تحقیقات فیزیولوژی سال 93
مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب سال 93
مرکز رشد و فناوری های سلامت سال 93
مرکز تحقیقات هیداتید سال 93
مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان سال 93
نمودار کارگاه های برگزار شده مراکز در سال 93
همایش ها و کنگره ها
تماس با مدیریت