۱۴۰۲ سه شنبه ۱۴ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور   

 

 

 

گزاره برگ تحقیقات کووید-19

 

 

 

گزاره برگ هشتم بهمن ماه 1399
گزاره برگ بیست و یکم بهمن ماه 1399
گزاره برگ یازدهم اسفند ماه 1399

 

گزاره برگ بیست و پنجم بهمن ماه 1399

 

گزاره برگ بیست وشش اسفند ماه 1399

 

گزاره برگ بیست و هشت اسفند ماه 1399

گزاره برگ پنجم خردادماه 1400

گزاره برگ هشتم خردادماه 1400

گزاره برگ یازدهم خردادماه 1400

گزاره برگ دوازدهم  خردادماه 1400

گزاره برگ سیزدهم  خردادماه 1400

گزاره برگ شانزدهم  خردادماه 1400

گزاره برگ هفدهم  خردادماه 1400

گزاره برگ بیست و چهارم خردادماه 1400

گزاره برگ سی خردادماه 1400

گزاره برگ سوم تیر ماه 1400

گزاره برگ چهارم تیر ماه 1400

گزاره برگ پنجم تیر ماه 1400

گزاره برگ  شش تیر ماه 1400

 

گزاره برگ  دهم تیر ماه 1400

 

گزاره برگ نوزدهم تیر ماه 1400

 

گزاره برگ بیست تیر ماه 1400

 

گزاره برگ بیست و دوم تیر ماه 1400

 

گزاره برگ سوم مرداد ماه  1400

 

 

گزاره برگ چهارم مرداد ماه  1400

 

گزاره برگ دوازدهم مرداد ماه  1400

 

گزاره برگ سیزدهم شهریور  ماه  1400

گزاره برگ شانزدهم  شهریور ماه  1400

 

گزاره برگ بیست و دوم  شهریور ماه  1400