۱۴۰۲ سه شنبه ۱۴ آذر

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۱۹ تير   

 

 

 اعضاءدفتر ارتباط با صنعت، تبادل و انتقال دانش

 

 

سمت : عکس نام و نام خانوادگی رشته مرتبه علمی پست الکترونیک CV تلفن
سرپرست:  دکتر سعید احمد زاده شیمی تجزیه  دانشیار Chem_ahmadzadeh@yahoo.com

034-32111511

 

09153174404

کارشناس دفتر:   حبیبه پورریاحی   مدیریت ارشد اجرایی       034-32111511