۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت   

 

 

 

 عناوین آیین نامه های مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

 

 

 

آیین نامه جدید تاسیس مراکز تحقیقاتی

 

آیین نامه تشویق چاپ مقالات درمجلات علمی معتبر

 

آیین نامه جذب هیات علمی پژوهشی (قراردادی-متعهد خدمت) و معیارهای جذب در مراکز تحقیقاتی

آیین نامه پایه سالیانه

 

فرم ارزشیابی پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

راهنمای درج آدرس وابستگی سازمانی (Affiliation)در مقالات وسایر برون داده ی پژوهش

آدرس وابستگی سازمانی (Affiliation)مراکز تحقیقاتی وگروههای آموزشی دانشگاه

آیین نامه نحوه اختصاص بودجه طرح های تحقیقاتی

 

آیین نامه پرداخت حق التحقیق

آیین نامه مقررات پژوهشی

 

آیین نامه نظارت بر طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

شیوه نامه  ارایه طرح های پژوهشی 

آیین نامه تشکیل فعالیت های شوراهای پژوهشی دانشکده ها

 

آیین نامه معادل سازی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی در قالب واحدهای آموزشی

 

شرایط پذیرش پسا دکترای وزارتخانه 

 

آیین نامه پسا دکتری دردانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

شیوه نامه اجرایی استفاده از گرنت صندوق حمایت از پژوهشگران ازپایان نامه های Ph.D

 

آیین نامه دکتری تخصصی پژوهشی فناوری محور (Ph.D. BY RESEARCH)

کاربرگ اعتبار بخشی مراکز تحقیقاتی متقاضی برگزاری دوره دکتری پژوهشی (Ph.D.BY RESERCH)

 

 دستورالعمل پذیرش و اعتبار بخشی موسسات و دانشجویان داوطلب دوره دکتری تحصصی پژوهشی Ph.D.BY RESERCH)

 لینک آیین نامه های مربوط به مراکز تحقیقاتی از سایت وزارت بهداشت

 

آیین نامه تاسیس پژوهشکده های علوم پزشکی

 

فرآینداخذ مجوزتاسیس پژوهشکده

 

آیین نامه شرکت در همایشهای علمی خارج از کشور

 

آیین نامه اجرائي پيشنهادي استفاده‌ از‌دوره‌فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت‌ علمي