۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۷ فروردين   

 

 

 

 

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

 

 

معاون مدیر امور پژوهشی : خانم فاطمه حسنی

تلفن تماس :32263815-034

داخلی (2)

کارشناس مالی :حمیده صیادی

تلفن تماس :32263815-034

داخلی (5)

کارشناس پژوهشی :صدیقه خباززاده

تلفن تماس :32263815-034

داخلی (5)

کارشناس پژوهشی

تلفن تماس :32263815-034

داخلی (5)

کارشناس پژوهشی

تلفن تماس :32263815-034

داخلی (4)

کارشناس پژوهشی :سید مصطفی سید عسکری

تلفن تماس :32263815-034

داخلی (3)

کارشناس پژوهشی: آرزو سارانی

تلفن تماس :32263815-034

داخلی (4)

کارشناس پژوهشی : محبوبه رجبی زاده

تلفن تماس :32263815-034

داخلی (4)