۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

 

 
ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 Population Size Estimation of Hidden Population. Mashhad, Iran سیاستگذاران، اپیدمیولوژیست ها، پزشکان مرکز تحقیقات مراقبت HIV و عفونت های آمیزشی 2-4 آبان 1397 
2 Mapping and Population Size Estimation of PWIDs. Shahrkord سیاستگذاران، اپیدمیولوژیست ها، پزشکان مرکز تحقیقات مراقبت HIV و عفونت های آمیزشی 25-27 تیر 1397
3 Mapping and Population Size Estimation of FSWs in Iran. Tehran سیاستگذاران، اپیدمیولوژیست ها، پزشکان مرکز تحقیقات مراقبت HIV و عفونت های آمیزشی 15-17 شهریور 1397
4 Population Size Estimation and Mapping of Key Populations. Kabul, Afghanistan سیاستگذاران، اپیدمیولوژیست ها، پزشکان  مرکز تحقیقات مراقبت HIV و عفونت های آمیزشی 19-21 دی 1397
  Mapping and Population Size Estimation Principles to Develop Mobile Clinics. Bandar Abbas سیاستگذاران، اپیدمیولوژیست ها، پزشکان مرکز تحقیقات مراقبت HIV و عفونت های آمیزشی 8 اسفند 1397
  Methods of Conducting Integrated Bio-Behavioral Surveillance Survey among PWIDs.  Tehran, Iran سیاستگذاران، اپیدمیولوژیست ها، پزشکان مرکز تحقیقات مراقبت HIV و عفونت های آمیزشی 7-8 اردیبهشت 1397