۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

 

 
ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 مرورسیستماتیک و متاآنالیز   اعضای هیات علمی

دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی 

دکتر فرزانه ذوالعلی 

97/2/5

2 Network Meta - Analysis  اعضای هیات علمی - دانشجویان دکتر بهنام صادقی راد  97/2/5
3 اصول EBD  اعضای هیات علمی - دانشجویان دکتر مونا ناصر 97/2/6
4 سلول های بنیادی Hعضای هیات علمی - دانشجویان دکتر فارسی نژاد 97/3/1
5 طراحی سوالات استانی اعضای هیات علمی دکتر پیام خزائلی 97/3/25
6 مدرسه زمستانی CBCT  اعضای هیات علمی - دانشجویان

دکتر پریرخ 

دکتر حقانی 

97/11/11