۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

 

 
ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 کاربرد GIS در مطالعات سلامت   اعضای هیات علمی  آقای دکتر احمد حنفی 

4 لغایت 97/2/5

2 مرور سیستماتیک و متاآنالیز اعضای هیات علمی - دانشجویان خانم آرمیتا شاه اسماعیلی 18 لغایت 97/9/19