۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

 

 
ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 تکنیک روان درمانی  کارکنان ،اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتر عاطفه احمدی 

97/9/28

2 کارگاه پزشکی مبتنی بر آگاهی  کارکنان ،اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتر صدیقه ایرانمنش 97/10/18
3 اتوماسیون اداری اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی خانم وحیده عرب  22 لغایت 97/3/23
4 متاآنالیز اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتر مقدمه میرزایی 97/4/12
5 نگارش علمی به زبان انگلیسی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی خانم مهدیه برجسته 97/4/24
6 H-Index اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتر علی سادات موسوی 97/7/25
7 ارزیابی سلامت جنین  اعضای هیات علمی و دانشجویان مامایی خانم نسیم شاه رحمانی  97/8/29
8 تکنیک روان درمانی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتر عاطفه احمدی 97/9/28
9 Advanced Search اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتر زهره خشنود 97/10/3
10 پزشکی مبتنی بر آگاهی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتر صدیقه ایرانمنش 97/10/18
11 طراحی و استاندارد سازی بالینی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتر فاطمه بهرامنژاد 13 لغایت 97/11/14
12 ارسال مقاله برای مجلات خارجی  عضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتر زهره خشنود 97/12/6