۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   

 

 

 
دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 Western Blotting2017 اعضای محترم هیات علمی - دانشجویان - محققان حوزه تحقیقات علوم پایه و پزشکی  آقای یاسر معصومی- 

1395 

 

2 کارگاه مقدماتی آشنایی بیوانفورماتیک  اعضای محترم هیات علمی - دانشجویان تکمیلی  آقای مرتضی هادی زاده- دکتر فاضل سلطانی 

96/10/18 

96/11/17

3 آموزش مبانی تئوری و علمی PCR Real Time اعضای محترم هیات علمی - دانشجویان تکمیلی خانم دکتر جعفری نژاد- خانم صافی 96/11/14 لغایت 96/11/15
4 آموزش مبانی تئوری و علمی تکنیک وسترن بلات اعضای محترم هیات علمی - دانشجویان تکمیلی آقای یاسر معصومی - خانم حاج علیزاده 96/11/16 لغایت 96/11/17
5 القاء پرفشاری کلیوی(گلدبلات) و ثبت فشار شریانی و بطن چپ اعضای محترم هیات علمی - دانشجویان تکمیلی خانم دکتر یگانه - خانم دکتر رستم زاده 96/11/18
6 القاء پرفشاری خون ریوی و ثبت فشار شریانی و بطن راست   اعضای محترم هیات علمی - دانشجویان تکمیلی خانم دکتر صابری - خانم کردستانی 96/11/18
7 جلسه آموزش مقدماتی آمار اعضای محترم هیات علمی - دانشجویان - محققان حوزه تحقیقات علوم پایه و پزشکی آقای دکتر نجفی پور - آقای بیگ - خانم رجبی  96/11/19