۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

 

 
دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 روش تحقیق ( انواع مطالعات ) کلیه کارکنان - کارشناسان مراکز و دانشجویان ارشد آقای دکتر حمید شریفی - دکتر محمدرضا افلاطونیان  94/5/28 
2 روش تحقیق (محاسبه حجم نمونه) کلیه کارکنان -کارشناسان مراکز و دانشجویان ارشد و phd  دکتر محمدرضا افلاطونیان- محمد بنی اسدی 94/6/11
3 آمار توصیفی و تحلیلی در روش تحقیق کلیه کارکنان -کارشناسان مراکز و دانشجویان ارشد و phd دکتر محمدرضا افلاطونیان- دکتر محمد بنی اسدی 94/8/13
 
4 روش تحقیق( مدیریت پروژه تحقیقاتی شامل: تنظیم -زمان -هزینههای طرح) کارشناسان مراکز و دانشجویان ارشد و phd - کلیه کارکنان دکتر محمدرضا افلاطونیان 94/11/21
5 اخلاق در پژوهش کارشناسان مراکز و دانشجویان ارشد  - کلیه کارکنان دکتر مینا مبشر - دکتر محمدرضا افلاطونیان 94/12/11