۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۹ مهر   

کارگاه های برگزار شده برای اعضاء هیات علمی 

 

اعضاء هیات علمی
1 چگونه پژوهش های بالینی مستمر و موثر انجام دهیم ؟ 93/2/4
2 Cpr 93/4/31
3 نحوه جلب گرانت  93/2/7
4 Endnote 93/4/9
5 بررسی و تحلیل آخرین وضعیت مواد مخدردر استان کرمان 93/5/27
6 Spss مقدماتی 93/5/20
7 Spss پیشرفته 93/5/21
8 تحقیقات بین رشته ای علوم اسلامی و پزشکی و تجارب موجود- مرکز تحقیقات دین پژوهی در سلامت 93/7/9
9 خانواده و پیشگیری از اعتیاد 93/7/29
10 شناخت مواد مخدر 93/8/15
11 مغز و اعتیاد  93/8/27
12 تریاژ در حوادث غیر مترقبه 93/8/17
13 پروپوزال نویسی  93/8/29 لغایت 93/8/30
14 اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری از اعتیاد 93/9/18
15 راهکارهای کنترل و عرضه  مصرف قلیان و مواد مخدر 93/10/10
16 سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان ها  93/11/28
17 نقش مشارکت اجتماعی در کاهش مصرف مواد مخدر 93/11/5
18 نقد و بررسی اقدامات کاهش عرضه مواد مخدر و روانگردان ها 93/12/13
کارکنان
19 چگونه پژوهش های بالینی مستمر و موثر انجام دهیم ؟ 93/2/4
20 Cpr 93/4/31
21 نحوه جلب گرانت  93/2/7
22 Endnote 93/4/9
23 بررسی و تحلیل آخرین وضعیت مواد مخدردر استان کرمان 93/5/27
24 Spss مقدماتی 93/5/20
25 Spss پیشرفته 93/5/21
26 تحقیقات بین رشته ای علوم اسلامی و پزشکی و تجارب موجود - مرکز تحقیقات دین پژوهی در سلامت 93/7/9
27 خانواده و پیشگیری از اعتیاد 93/7/29
28 شناخت مواد مخدر 93/8/15
29 مغز و اعتیاد  93/8/27
30 تریاژ در حوادث غیر مترقبه 93/8/17
31 پروپوزال نویسی  93/8/29 لغایت 93/8/30
32 اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری از اعتیاد 93/9/18
33 راهکارهای کنترل و عرضه  مصرف قلیان و مواد مخدر 93/10/10
34 آشنایی با مراکز رشد و چگونگی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی - مرکز رشد  93/10/21
35 سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان ها  93/11/28
36 نقش مشارکت اجتماعی در کاهش مصرف مواد مخدر 93/11/5
37 نقد و بررسی اقدامات کاهش عرضه مواد مخدر و روانگردان ها 93/12/13