۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۴ آذر   

کارگاه های برگزار شده برای اعضاء هیات علمی 

 

اعضاء هیات علمی
1 چگونه پژوهش های بالینی مستمر و موثر انجام دهیم ؟ 93/2/4
2 برنامه باز آموزی : پیشرفتهای جدید در مورد تشخیص و درمان بیماری مولتیپل اسکلروزیس- مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب 93/3/5
3 اخلاق در پژوهش - مرکز تحقیقات هیداتید 93/3/5
4 Cpr 93/4/31
5 نحوه جلب گرانت  93/2/7
6 Endnote 93/4/9
7 Endnote- مرکز بیماری های دهان و دندان 93/4/9
8 Evidence-based dentistryمرکز بیماری های دهان و دندان 93/4/9
9 Oral Epidemiology - مرکز بیماری های دهان و دندان 93/4/9
10 آشنایی با اصول مهندسی ژنتیک و کلونیگ - مرکز تحقیقات فیزیولوژی 1393
11 بررسی و تحلیل آخرین وضعیت مواد مخدردر استان کرمان 93/5/27
12 Spss مقدماتی 93/5/20
13 Spss پیشرفته 93/5/21
14 کارگاه اصول تهیه فوتوگراف های مناسب جهت مقالات با نرم افزار pphoto sho- مرکز بیماری های دهان و دندان 93/6/2
15 کارگاه نکات کلیدی در مقاله نویسی انگلیسیمرکز بیماری های دهان و دندان 93/6/2
16 کارگاه مرور شواهد مربوط به تاثیرات سلامت دهان و دندان به سلامت عمومی مرکز بیماری های دهان و دندان 93/6/2
17

Planning for Developing Population Size Estimation for Key Population at Increased Risk of HIV/AIDS, Tehran, Iran

مرکز HIV

2لغایت 93/6/6
18 روش تحقیق مقدماتی- مرکز بیماری های دهان و دندان 1 لغایت 93/6/3
19 ndnoteوExcel مقدماتی و SpssEمقدماتی  - مرکز بیماری های دهان و دندان 4 لغایت 93/6/6
20 مقاله نویسی- مرکز بیماری های دهان و دندان 8 لغایت 93/6/10
21

Sampling Hard to Reach Populations using Respondent Driven Sampling Workshop, Tehran, Iran

مرکز HIV

24 لغایت 93/6/26
22 تحقیقات بین رشته ای علوم اسلامی و پزشکی و تجارب موجود- مرکز تحقیقات دین پژوهی در سلامت 93/7/9
23 خانواده و پیشگیری از اعتیاد 93/7/29
24 وسترن بلات - مرکز تحقیقات فیزیولوژی 1393
25 شناخت مواد مخدر 93/8/15
26 مغز و اعتیاد  93/8/27
27 مبانی آنالیز توالی - مرکز هیداتید 28 لغایت 93/8/29
28 اولویت بندی پژوهشی مدیریت بحران استان کرمان - مرکز تحقیقات مدیریت ارائه سلامت 93/8/29
29 تریاژ در حوادث غیر مترقبه 93/8/17
30 روش و مهارت عنوان نویسی در پژوهش های بیماری های عفونی و گرمسیری - مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 20 لغایت 93/8/21
31 پروپوزال نویسی  93/8/29 لغایت 93/8/30
32 ارتباط بین شناخت متغیر ها و تنظیم اهداف و فرضیات - مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 93/9/15
33 اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری از اعتیاد 93/9/18
34

Sampling Hard to Reach Populations using Respondent Driven Sampling Workshop, Tehran, Iran

مرکز HIV

93/10/6
35 راهکارهای کنترل و عرضه مصرف قلیان و مواد مخدر 93/10/10
36 آشنایی با مراکز رشد و چگونگی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی - مرکز رشد و فناوری های سلامت 93/10/21
37 اخلاق در پژوهش -مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 93/11/26
38 سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان ها  93/11/28
39 نقش مشارکت اجتماعی در کاهش مصرف مواد مخدر 93/11/5
40 نقد و بررسی اقدامات کاهش عرضه مواد مخدر و روانگردان ها 93/12/13
کارکنان
1 چگونه پژوهش های بالینی مستمر و موثر انجام دهیم ؟ 93/2/4
2 Cpr 93/4/31
3 نحوه جلب گرانت  93/2/7
4 Endnote 93/4/9
5 بررسی و تحلیل آخرین وضعیت مواد مخدردر استان کرمان 93/5/27
6 Spss مقدماتی 93/5/20
7 Spss پیشرفته 93/5/21
8 تحقیقات بین رشته ای علوم اسلامی و پزشکی و تجارب موجود - مرکز تحقیقات دین پژوهی در سلامت 93/7/9
9 خانواده و پیشگیری از اعتیاد 93/7/29
10 شناخت مواد مخدر 93/8/15
11 مغز و اعتیاد  93/8/27
12 تریاژ در حوادث غیر مترقبه 93/8/17
13 پروپوزال نویسی  93/8/29 لغایت 93/8/30
14 اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری از اعتیاد 93/9/18
15 راهکارهای کنترل و عرضه  مصرف قلیان و مواد مخدر 93/10/10
16 آشنایی با مراکز رشد و چگونگی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی - مرکز رشد  93/10/21
17 اخلاق در پژوهش -مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 93/11/26
18 سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان ها  93/11/28
19 نقش مشارکت اجتماعی در کاهش مصرف مواد مخدر 93/11/5
20 نقد و بررسی اقدامات کاهش عرضه مواد مخدر و روانگردان ها 93/12/13