۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
 

کارگاههای برگزار شده برای اعضاء محترم هیات علمی

 

 

ردیف تاریخ نام کارگاه
1 97/5/11 روش تحقیق مقدماتی
2 97/10/25 Patch Clamp
3 97/10/29 ثبت تکنيک پتانسيلهاي وابسته به رويداد (EEG and ERP )
4 97/11/9 معرفی مدلهای ایجاد ایسکمی مغزی در موش صحرائی