۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
 

کارگاههای برگزار شده برای اعضاء محترم هیات علمی

 

ردیف تاريخ عنوان
1 97/7/15  مقدمه ای بر کار آفرینی 
2 97/9/25 ایده تا ثبت اختراع