۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
 

کارگاه های برگزار شده برای اعضاء هیات علمی 

 

ردیف تاریخ عنوان کارگاه 
1 97/2/5

مرورسیستماتیک ومتا آنالیز

اولین سمپوزیوم دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

2 97/2/5

 Network meta-analysis

اولین سمپوزیوم دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

3 97/2/6

اصول EBD

اولین سمپوزیوم دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

4 97/3/1

سلول های بنیادی 

 

5 97/3/25  طراحی سوالات امتحانی 
6 97/11/5 مدرسه زمستانه CBCT