۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان
 

کارگاه های برگزار شده برای کارکنان

 

ردیف تاریخ عنوان کارگاه
1 97/2/17

 پاورپوینت مقدماتی

2 97/3/21  اکسل مقدماتی
3 97/4/25

 اینترنت مقدماتی 

4 97/5/15 ویندوز پیشرفته 
5 97/6/12 word پیشرفته 
6 97/8/20 پاورپوینت پیشرفته 
7 97/10/25  اکسل پیشرفته 
8 97/11/28 اینترنت پیشرفته 
9 97/12/21 اخلاق در پژوهش