۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

 

کارگاههای برگزار شده برای اعضاء محترم هیات علمی

 

 

ردیف تاریخ  عنوان 
1 97/2/4 کاربرد GISدر مطالعات سلامت 
2 97/9/18 مرور سیتماتیک ومتا آنالیز