۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
 

کارگاه های برگزار شده برای اعضاء هیات علمی و کارکنان

 

ردیف تاریخ عنوان کارگاه
1 97/9/28 تکنیک روان درمانی
2 97/10/18 پزشکی مبتنی بر آگاهی