۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۵ مهر   

 

 

نام واحد مسئول واحد  سمت تلفن تماس
امور اداری سرکار خانم فاطمه حسنی مدیر امور اداری 034-32263945
دفتر معاونت سرکار خانم عفت ایرانیار مسئول دفتر 034-32263855
امور مالی سرکار خانم صدیقه خضری مقدم مسئول حسابداری 034-32263961
دبیرخانه سرکار خانم صدیقه محمد جعفری مسئول دبیر خانه

034-32263787

داخلی 148

دفتر پژوهشی سرکار خانم فاطمه حسنی معاون مدیر پژوهشی 034-32263815
واحد رایانه آقای محمد مهدی بهمن شادی مسئول واحدرایانه

034-32227579

مدیریت توسعه در آموزش و پژوهش سرکار خانم فرانک فکرت کارشناس مسئول

034-32227577

034-32227579

کارگزینی آقای محمد حسین مهرابی مسئول  کارگزینی 034-32263775
روابط عمومی آقای علی قطب الدینی مسئول روابط عمومی

034-32263787

داخلی 120

تاسیسات آقای محمود سلطانی مسئول تاسیسات 034-32263775
تلفنخانه آقای حسن باغبانی مسئول تلفنخانه 034-32263787