۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

مدارک لازم پس از موافقت از کميته فرصت‌مطالعاتی

  1. تکميل فرم‌های هيأت پنج نفره رياست جمهوری در سايت http://iad.behdasht.gov.ir ، پنج ماه قبل از شروع دوره فرصت‌مطالعاتی توسط متقاضی و ارسال توسط کارشناس مربوطه به وزارتخانه 
  2. تکميل فرم سامانه‌ی سفرهای خارجی پس از تکميل فرم شماره يک ،پانزده روز قبل از شروع دوره در سامانه‌ی ياد شده توسط کارشناس مربوطه و ارسال به وزارتخانه