۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور

کارگاه برگزار شده برای اعضاء هیات علمی 

ردیف عنوان کارگاه  تاریخ 
  ISI 94/1/26
1 تاثیر اعتیاد به تریاک بر پارامترهای بیوشیمیایی خون 94/2/29
2 تاب آوری و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد  94/3/26
3 پیشگیری از اعتیاد در دانشجویان  94/4/30
4 بررسی تقلب علمی  94/5/11
5 مهارت های زندگی 94/5/24
6 اعتیاد و آسیب های خانواده  94/5/27
7 زنان موفق  94/6/4
8 نقش و جایگاه کودک ونوجوان در خانواده و ارتباط بین آنها با نابهنجاری های اجتماعی به ویژه سوء مصرف موا مخدر  94/7/7
9 مراقبت از دستگاه گوارش  94/7/28
10 اخلاق در پژوهش 94/8/12
  دانش چند بخشی یا چند بعدی 94/8/14 لغایت 94/8/15
11 تاثیر محرومیت از مادر در آسیب های اجتماعی و اعتیاد  94/8/26
12 نقش باکتری های روده در اینده علم پزشکی 94/9/4
13 تاثیر شبکه های اجتماعی در پیشگیری از سوء مواد مخدر 94/9/30
14 نقش سازمان های بین المللی و غیر دولتی در روند مبارزه با مواد مخدر  94/10/29
  کیفیت سنجی نشریات و تولیدات علمی 94/10/19
15 مدرسه عاری از خطر  94/11/27
  مرور نظام مند 94/12/13