۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

 

مراحل اخذ مجوز بین المللی و داخلی قبل از برگزاری همایش ها

 

1- مجوز مکتوب از رياست محترم دانشگاه مبنی بر موافقت با برگزاری کنگره

2- تکميل فرم به صورت تايپ شده و امضاء فرم‌های در خواست برگزاری همايش (در قسمت فرم‌های  اخذ همایش های بین‌المللی)

3- تهيه ليست مدعوين خارجی  شامل «نام و نام‌خانوادگی، تخصص يا رتبه دانشگاهی، کشور» (حداقل پنج ميهمان خارجی)

4- تنظيم تقويم پيشنهادی برنامه روزانه کنگره به فارسی، انگليسی

5 -مشخص نمودن اعضای کنگره

6- نامه اعلام همکاری علمی موسسه/موسسات داخلی یا خارجی 

7- تمامی مدارک فوق حداقل هفت ماه قبل از برگزاری کنگره بايستی به مديريت توسعه آموزش در پژوهش ارائه تا در خصوص اخذ  مجوز همایش های  بین‌المللی از ورزات‌خانه اقدام گردد.