۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ بهمن   

 

 

 

 

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

 

 

معاون مدیر امور پژوهشی : خانم فاطمه حسنی

تلفن تماس :32263815-034

داخلی (2)

کارشناس مالی :خانم حمیده صیادی

تلفن تماس :32263815-034

داخلی (5)

کارشناس پژوهشی :خانم صدیقه خباززاده

تلفن تماس :32263815-034

داخلی (5)

کارشناس پژوهشی:خانم اطهره حسنی

تلفن تماس :32263815-034

داخلی (5)

کارشناس پژوهشی:خانم فرشته میرزایی

تلفن تماس :32263815-034

داخلی (4)

کارشناس پژوهشی :آقای سید مصطفی سید عسکری

تلفن تماس :32263815-034

داخلی (3)

کارشناس پژوهشی: خانم آرزو سارانی

تلفن تماس :32263815-034

1داخلی (4)

کارشناس پژوهشی :خانم منیژه رجبی زاده

تلفن تماس :32263815-034

داخلی (4)