۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

<ul> <li> <a href="/Images/UserFiles/3065/file/10-12.pdf"><strong><span dir="RTL">مفاهیم آمار </span></strong></a></li> <li> <a href="/Images/UserFiles/3065/file/12-10.pdf"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL">سبب شناسی اعتیاد از دیدگاه جامعه شناسی</span></strong></span></strong></a></li> <li> <a href="/Images/UserFiles/3065/file/28-10.pdf"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL">سبب شناسی اعتیاد از دیدگاه روانشناختی</span></strong></span></strong></span></strong></a></li> <li> <a href="/Images/UserFiles/3065/file/30-9.pdf"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL">سبب شناسی اعتیاد از دیدگاه بیولوژیک</span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></a></li> <li> <a href="/Images/UserFiles/3065/file/30-99pdf.pdf"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL">پروپوزال نویسی موسسه سلامت آمریکا</span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></a></li> <li> <a href="/Images/UserFiles/3065/file/16-9.pdf"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong>SPSS<span dir="RTL"> مقدماتی</span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></a></li> <li> <a href="/Images/UserFiles/3065/file/17-9.pdf"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong>spss <span dir="RTL">پیشرفته </span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></a></li> <li> <a href="/Images/UserFiles/3065/file/25-8.pdf"><strong><span dir="RTL">شناخت پدیده اعتیاد و روشهای مقابله با آن</span></strong></a></li> <li> <a href="/Images/UserFiles/3065/file/5-8.pdf"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL">تحلیل استناد در علم سنجی</span></strong></span></strong></a></li> <li> <a href="/Images/UserFiles/3065/file/27-7.pdf"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL">نقش آموزش و پرورش و معلمان در پیشگیری از اعتیاد</span></strong></span></strong></span></strong></a></li> <li> <a href="/Images/UserFiles/3065/file/sh.pdf"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL">مدرسه تابستانی</span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></a></li> <li> <a href="/Images/UserFiles/3065/file/26-5.pdf"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL">بررسی باور نقش اپیوم در کنترل قند و اختلال غددی بیماران مبتلا به اپیوم </span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></a></li> <li> <a href="/Images/UserFiles/3065/file/29-4.pdf"><strong><span dir="RTL">اعتیاد و فاکتورهای خونی</span></strong></a></li> <li> <a href="/Images/UserFiles/3065/file/22-3.pdf"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL">روش تحقیق کیفی در سلامت</span></strong></span></strong></a></li> <li> <a href="/Images/UserFiles/3065/file/27-2.pdf"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL"><strong><span dir="RTL">مقاله نویسی</span></strong></span></strong></span></strong></a></li> </ul>