۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

 

اهداف و وظایف رابطین دفتر ارتباط با صنعت، تبادل و انتقال دانش


هدف

 هدف اصلی فعالیت های رابطین دفتر ارتباط با صنعت را می­توان افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه در فعالیت­های آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و انتقال

       تجربیات مرتبط با صنایع دانست.
 

 وظایف رابطین

 ·  تعيين اولويتهاي پژوهشی در حوزه گروه های آموزشی دانشکده محل فعالیت خود

 

 ·  هماهنگی جهت تدارك امكانات مورد نیاز برای انجام فعالیت های مصوب اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه

 

 ·  تهيه آرشيو مقالات و گزارش فعالیت های مرتبط با صنعت انجام گرفته در دانشکده مربوطه

 

 ·  تشويق اعضاء هيات علمي به انجام فعالت های مرتبط و مشترک با صنعت

 

 ·  هماهنگی جهت ارائه نتایج پروژه های مرتبط با صنعت در سطح دانشکده به صورت سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ

 

 · ارتباط مستمر با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و انتقال طرح هاي مرتبط با صنعت از دانشکده جهت تصويب

 

 · همكاري در برنامه­ريزي برای مشارکت خبرگان و فعالین صنایع در آموزش دانشجویان (در کلاس درس یا در عرصه)

 

 ·  انجام هماهنگی های لازم برای فرایند کارآموزی دانشجویان

 

 · تدوین برنامه عملیاتی ارتباط با صنعت برای دانشکده خود

 

 · اطلاع رسانی در زمینه فعالیت های دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در سطح دانشکده ها و بیمارستان ها

 

 ·نظرخواهی از گروه هاي آموزشي در زمينه مشكلات برنامه­هاي جاري دفتر ارتباط با صنعت و انتقال نظرات به دفتر

 

 · بازنگري برنامه­هاي موجود

 

 · بررسي و پيشنهاد برنامه­هاي جديد به دفتر

 

 · شركت در جلسات دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

  

 جلسات دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

 · تشکیل جلسات رابطین دفتر ارتباط با صنعت در دانشکده ها به صورت هر دو ماه یکبار با حضور اعضاء

 

 · شرکت مجریان طرح های مرتبط با صنعت به صورت موردی بر حسب نیاز (جهت بررسی مشکلات و ارائه بازخورد)