۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

 

 

 اعضاءدفتر ارتباط با صنعت، تبادل و انتقال دانش

 

 

سمت : عکس نام و نام خانوادگی رشته مرتبه علمی پست الکترونیک CV تلفن
سرپرست : دکتر سجاد زارع بهداشت حرفه ای استادیار ss_zare۸۷@yahoo.com

034-32111511

 

09171307840

کارشناس دفتر:   فاطمه سلطانی نژاد  بهداشت حرفه ای       034-32111511