۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۶ مرداد   

شرح وظایف مدیر امور اداری

 

*تهیه وسایل عملیاتی مورد نیاز برنامه طبق برآوردهای واحدهای فنی

 

*خرید وسایل و لوازم اداری مورد نیاز واحدهای مختلف در حدود و اختیارات

 

*مسئولیت در زمینه خرید و نگهداری وسایل مورد لزوم خودروها

 

*نگهداری وسایل و لوازم عملیاتی در انبارها و توزیع و تقسیم آنها بین واحد های مختلف

 

*نگهداری و حفظ ساختمانها و اموال و جمع آوری اموال زائد و اسقاط و حفاظت آنها

 

*حفظ و حراست و تعمیر وسائط و نگهداری شناسنامه برای خوردوها

 

*صدور احکام کارگزینی _ترفیع ، ماموریت ، مرخصی ، حقوق و مزایا و انتقال 

 

*اجرای قوانین و آئین نامه های استخدامی و مالی و رفاهی با رعایت , مقررات مربوطه

 

*تامین اعتبار جهت خرید وسایل و لوازم مورد نیاز مدیریت بهداشت محیط

 

*تهیه و تنظیم گزارشات و صورتحسابهای مالی و آمار پرسنلی

 

*مسئولیت صدور چکها و اسناد مالی و انجام هزینه های پرسنلی و اداری و مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات