۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

 

معرفی اعضاء کمیته علم سنجی
 

 

خانم دکتر مریم اخوتی

مسئول کمیته علم سنجی

okhovati.maryam@gmail.com

خانم عاطفه ذوالفقارنسب

کارشناس علم سنجی

forsateman@gmail.com

خانم مهندس معصومه ادهمی

کارشناس وب سنجی

masomeh.adham@gmail.com