۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

 

   گزارشات علم سنجی

پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی کرمان ) 20مقاله اول 5(  سال اخیر در پایگاه Scopus

) بر مبنای گزارش های واحد علم سنجی تا تاریخ 3 آوریل (2018)

 

پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی کرمان )  20مقاله اول( از ابتدای تاسیس نمایه Scopus

(1996)بر مبنای گزارش های واحد علم سنجی تا تاریخ 3 آوریل 2018

 

پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی کرمان ) ۲۰ مقاله اول)  ۵ سال اخیر در پایگاه    scopus

)بر مبنای گزارش های واحد علم سنجی تا تاریخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۷ )
 

پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۰ )مقاله اول( از ابتدای تاسیس نمایه Scopus

(۱۹۹۶) بر مبنای گزارش واحد علم سنجی تا تاریخ ۲۲ ژوئیه  ۲۰۱۷

 

پراستنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی کرمان( ۲۰) مقاله اول از ابتدای تاسیس پایگاه Scopus

(۱۹۹۶) (بر مبنای گزارش های واحد علم سنجی تا تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷)

 

پراستنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی کرمان( ۲۰) مقاله اول ۵ سال اخیر  پایگاه Scopus

 

 

 

کنفرانسهای جعلی علم سنجی

  
 گزارشات وب سنجی
 

 گزارش راهکارهاي عملی براي بهبود رتبه در رتبه بندي وب سنجی

   گزارش وضعیت وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس شاخص هاي وبومتریک

گزارش ۳۰ سال تولید علم ایران بر اساس شاخص هایScience Metri

 

برونداد
 

 scopus استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی کرمان (۲۰ مقاله اول) ۵ سال اخیر در پایگاه  

پر استنادترین مقالات دانشگاه علوم پزشکی کرمان (۲۰ مقاله اول) از ابتدای تاسیس نمایه
Scopus (۱۹۹۶
)


فهرست دانشمندان ۱% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی
My ۲۰۱۶  در ESI 

 
۲۰ مقاله برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۴ بر اساس Impact Fctor در JCR ۲۰۱۵)بر مبنای گزارش های واحد علم سنجی تا تاریخ ۲۰ آگوست ۲۰۱۶

 
رتبه بندی دانشگاه های  علوم پزشکی کشور بر اساس     H-index همرا با  شاخص های استنادی  استخراج شده از بانک اطلاعتی scopus  هفته دوم Aprill -۲۰۱۶