۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

 

ایجاد پروفایل شخصی

پروفایل های علمی مجازی که امکانی ازطرف پایگاه های اطلاعات معتبر است به پژوهشگران کمک خواهد کرد تا به اطلاعات علمی دسترسی پیدا کنند. در زیر راهنمای ساخت سه نمونه از پروفایل های مجازی آورده شده است:

ORCID

Researcher ID

Google Scholar Citation